Statut

STATUT

 

SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI
STOWARZYSZENIE W POZNANIU

Uchwalony w  Poznaniu w dniu 03 lutego 2012 roku przez Zebranie Założycielskie

 

PREAMBUŁA

30 października 1932 roku, po 12 latach starań i dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu – w miejscu, gdzie wcześniej stał pomnik kanclerza Niemiec Otto Bismarcka, symbolizujący pruskie panowanie nad Polską.

Na Pomniku Najświętszego Serca Jezusowego wyryto dwa wymowne napisy: „Sacratissimo Cordi – Polonia restituta”, co znaczy: „Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Polska wskrzeszona” oraz: „Błogosław, Panie, naszej Polskiej ziemi!” – był to bowiem pomnik wdzięczności całej Polski, zwłaszcza jej kresów zachodnich, za odzyskanie wolności.

Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, zwany również Pomnikiem Chrystusa-Króla oraz Pomnikiem Wdzięczności stał zaledwie 7 lat. Jesienią 1939 roku, krótko po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, został wysadzony w powietrze.

Przetrwał jednak w sercach Polaków, zwłaszcza Wielkopolan, którzy nie mogąc pogodzić się z brakiem tak ważnego symbolu wiary i wdzięczności, a także niezłomnego ducha narodu polskiego, niniejszym zawiązują Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności – Stowarzyszenie w Poznaniu, postanawiając co następuje.

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności – Stowarzyszenie w Poznaniu, zwany dalej  Społecznym Komitetem Odbudowy Pomnika, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika powołuje się na czas nieokreślony.

§2

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika jest dobrowolnym, demokratycznym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, skupiającym w swych szeregach osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które akceptują cele statutowe Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz spełniają statutowe wymogi członkostwa.

§3

Członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika mają określone w niniejszym statucie prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

§14

 1. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań.
 2. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

 1. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika posługuje się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz używa tłumaczeń nazwy Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika w językach obcych.
 2. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz ustanawiać i nadawać odznaki organizacyjne.

§6

 1. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika opiera swoją działalność na pracy społecznej i świadczeniach członków.
 2. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika może zatrudniać pracowników.

§7

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika na mocy uchwały Zarządu może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i statutem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Rozdział II

CELE SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY POMNIKA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celami Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika są:

 1. odbudowa zniszczonego przez okupantów niemieckich pomnika wdzięczności za odzyskanie niepodległości, zwanego dalej Pomnikiem Wdzięczności, Pomnikiem Wdzięczności za Odzyskanie Niepodległości lub Pomnikiem Najświętszego Serca Jezusowego,
 2. inicjowanie i realizowanie inicjatyw służących upamiętnieniu innych wydarzeń i osób związanych z polską  tradycją niepodległościową,
 3. kultywowanie pamięci historycznej o Wielkopolanach, którzy przed  laty doprowadzili zwycięskim powstaniem do przyłączenia Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego,
 4. ochrona symboli narodowych i religijnych,
 5. współpraca i współdziałanie z polskimi i międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele jak określone w niniejszym statucie.

§9

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo członków w statutowej działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 2. przygotowanie konkursu na Pomnik Wdzięczności za Odzyskanie Niepodległości (Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego);
 3. gromadzenie środków materialnych, niezbędnych do wybudowania Pomnika Wdzięczności  poprzez:
  1. darowizny,
  2. spadki i zapisy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. dochody z ofiarności publicznej,
  5. dochody z majątku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika,
  6. składki członkowskie;
  7. cegiełki zbiorowe i indywidualne.
 4. prowadzenie działalności informacyjnej (medialnej), podejmowanie działań prawnych przeciwko wszelkim działaniom wymierzonym w symbole religijne, narodowe;
 5. wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, organizowanie wystaw, konkursów itp.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY POMNIKA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§10

Członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§11

Członkiem zwyczajnym Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika może zostać każdy, kto spełnia wymogi określone w § 2 niniejszego statutu i złoży stosowne pisemne oświadczenie.

§12

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika  podejmuje Zarząd.

§13

Członkowie zwyczajni Społecznego  Komitetu Odbudowy Pomnika mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków (zwanego dalej „Walnym Zebraniem”);
 2. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika;
 3. uzyskiwać informacje o działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 4. brać udział w zebraniach, na których władze Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika podejmują uchwały ich dotyczące;
 5. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 6. nosić odznakę organizacyjną Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.

§14

Członkowie zwyczajni Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika są obowiązani:

 1. realizować i propagować cele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 2. dbać o dobre imię Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§15

Przynależność do Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika nie ogranicza praw jego członków w zakresie działalności w legalnie istniejących partiach politycznych i organizacjach społecznych.

§16

 1. Członkiem honorowym Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona, której ten tytuł przyzna uchwałą Zarząd.
 2. Członkowie honorowi Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika i w Walnym Zebraniu.
 3. Członkowie honorowi Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika są obowiązani do realizowania i propagowania celów Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz do dbania o jego dobre imię.

§17

 1. Członkiem wspierającym Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika może zostać każda osoba fizyczna która złoży Zarządowi stosowne pisemne oświadczenie.
 2. Członkowie wspierający Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika.
 3. Członkowie wspierający Społeczny Komitetu Odbudowy Pomnika są obowiązani do realizowania i propagowania celów Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, wsparcia materialnego lub niematerialnego oraz do dbania o jego dobre imię.

§18

Za zasługi w realizacji celów Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

 1. dyplom uznania lub list gratulacyjny,
 2. nadanie tytułu honorowego członka Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.

§19

Przynależność w Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;
 2. skreślenia z listy członków;
 3. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 4. śmierci.

§20

 1. Skreślenie z listy członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika może nastąpić w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
 2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 3. naruszenia postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.
 4. Osobom skreślonym z listy członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swoich prawach.

Rozdział IV

 

 ORGANY SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY POMNIKA

§21

Organami Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna .

§22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§23

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w trakcie kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany  na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołani w toku kadencji pełnią funkcję do wygaśnięcia kadencji, w trakcie której zostali powołani.

1. WALNE ZEBRANIE

§24

Najwyższą władzą Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika jest Walne Zebranie.

§25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób, co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem.
 3. Walne Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
 2. z inicjatywy Zarządu wyrażonej w formie uchwały;
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. na wniosek przynajmniej 20 członków zwyczajnych Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.
 5. Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. l pkt. b. i c. niniejszego paragrafu zwołuje  Walne Zebranie.

  §27

  1. Do kompetencji  Walnego Zebrania  należy w szczególności:
  2. uchwalenie statutu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz zmian w tym statucie;
  3. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
  4. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania;
  6. ocena działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika i Zarządu oraz rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika i przeznaczenia jego majątku;
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu.
  9. Walne Zebranie  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Walnym Zebraniu. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany statutu oraz rozwiązania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, które podejmuje się większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej 1/2  liczby członków zwyczajnych. W razie nieuzyskania quorum i wyznaczenia nowego terminu Walnego Zabrania, uchwały podejmuje się niezależnie od uzyskania quorum.

  2. ZARZĄD

  §28

   

  Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami jest najwyższą władzą Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, kieruje jego działalnością zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, niniejszego statutu i uchwał Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

  §29

  1. Zarząd liczy od 9 do 17 członków.
  2. Zarząd wybiera spośród siebie: 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
  3. Posiedzenia Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.
  4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, zawiadamiając za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób wszystkich członków Zarządu z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
  5. Zarząd kieruje pracami Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika i reprezentuje go na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, we wszystkich sprawach, w tym zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.

  §30

  Posiedzenie Zarządu może zostać także zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  §31

  Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie działalnością Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika zgodnie ze statutem i uchwałami  Walnego Zebrania;
  2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację idei odbudowy Pomnika Wdzięczności oraz innych celów Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika ;
  3. reprezentowanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika na zewnątrz, w tym w szczególności wobec organów władzy publicznej, jak również organizacji pozarządowych oraz współpraca i współdziałanie z tymi organami i organizacjami;
  4. powoływanie   komisji   problemowych, zespołów ekspertów  i   zespołów   doraźnych   oraz   uchwalanie   zasad   ich funkcjonowania;
  5. zarządzanie funduszami i majątkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika;
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;
  7. zwoływanie Walnego Zebrania.

  §32

  Uchwały Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, z tym, że w sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.

  3. KOMISJA REWIZYJNA

  §33

   

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.
  2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

  §34

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;
  1. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej  Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
  2. możliwość uczestnictwa jej przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

  §35

  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby uprawnionych członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

   

  Rozdział VI

   

  MAJĄTEK I FUNDUSZE
  SPOŁECZNEGO KOMITETU ODBUDOWY POMNIKA

  §36

   

  1. Majątek Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
  2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika upoważniony jest Zarząd.
  3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.

  §37

  1. Majątek Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz ofiarności społecznej.
  2. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.

  §38

  Fundusze Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika przeznacza się na działalność statutową.

  Rozdział VIII

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §39

   

  1. Zmiana statutu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia  podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, przy zachowaniu zasad określonych w § 27 ust. 2 niniejszego statutu.
  1. Zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

  §40

  Uchwałę w sprawie rozwiązania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, przy zachowaniu zasad określonych w § 27 ust. 2 niniejszego statutu.

  §41

  Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.

  ul. Strzeszyńska 197, 60-479 Poznań
  Realizacja montownia.com